O workshopoch

základné informácie a info k workshopom

Pic 01

Okrem pracovníkov našej katedry sa na Informatickom dni predstavia aj naši aboslventi a spolupracovníci z praxe.


Príspevky v roku 2023

Kritické myslenie: Výzva pre vyučovanie informatiky

pozvaná prednáška

V prednáške predstavíme rozvíjanie kritického myslenia ako jednu z najdôležitejších výziev pre vyučovanie (nielen) informatiky v súčasnosti. Položíme si otázky: Aké vlastnosti a zručnosti má mať kriticky zmýšľajúci mladý človek? Prečo je nedostatok kritického myslenia problém a prečo je v súčasnosti taký aktuálny? Ako súvisí kritické myslenie s tvorivosťou? Ako môže informatika prispieť k formovaniu kriticky mysliaceho človeka? V prednáške sa pokúsime hľadať na ne odpovede.

Prednáša: Gabriela Lovászová

Na čo nás univerzita (ne)pripravila

panelová diskusia

S čím sa musia popasovať učitelia informatiky v praxi, na čo ich na vysokej škole nikto nepripravil? Aké vedomosti a zručnosti by potrebovali? A aké, nakopak, získali a využívajú ich? Ako by sa mali vzdelávať učitelia informatiky, či už počas vysokej školy, alebo aj po nej? A ako sa vyučovanie informatiky líši na rôznych typoch škôl?
Na tieto otázky a mnohé iné odpovedia naši hostia Veronika Dropčová z Cirkevnej spojenej školy sv. Martina v Hviezdoslavove, Jaroslav Výbošťok z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Kristián Kolčák zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Zochova v Bratislave.

Moderuje: Lucia Budinská

Scratch: Nové bloky so vstupmi

2. stupeň ZŠ programovanie workshop pri PC

Medzi významné informatické a programátorské koncepty nepochybne patrí vytváranie a používanie podprogramov, resp. nových blokov (Scratch). Pre žiakov na 2. stupni ZŠ, ktorí majú záujem o programovanie môžeme do vyučovania zaradiť aj tvorbu nových blokov so vstupmi (s jedným alebo aj viacerými). Počas workshopu budeme riešiť postupnosť gradovaných úloh a ukážeme si, aké typy chýb sú spojené s vyučovaním a následným používaním vstupov v nových blokoch. Budeme tiež analyzovať žiacke riešenia zo súťaže Scratch Cup, aby sme lepšie pochopili problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vytváraní podprogramov so vstupmi.

Vedie: Monika Tomcsányiová

Praktické využitie otvorených dát vo vyučovaní programovania na strednej škole

programovanie workshop pri PC

Na workshope si najprv ukážeme čo sú to otvorené dáta, ako ich získať a uvidíte aj ukážky žiackych prác v Pythone s využitím otvorených dát. Následne si naprogramujeme jednoduché zadania, ktoré využijú napríklad aj dáta s GPS súradnicami. Stačí ovládať iba základy programovania v Pythone s využitím zoznamov, prípadne jednoduchej práce s textovými súbormi. Nebudeme využívať žiadne špeciálne knižnice, skôr sa zameriam na to, že v našich bežných zadaniach pre žiakov sa dajú pekne využiť aj verejne dostupné dáta z reálneho sveta, čo je pre žiakov celkom motivujúce.

Prednáša: Jaroslav Výbošťok

Informatika s Emilom - Živý zošit

1. stupeň ZŠ Živý zošit workshop pri PC

Na workshope si vyskúšame prácu v interaktívnom prostredí Živý zošit. Prostredia obsahuje gradované aktivity určené na rozvoj informatických základov digitálnej gramotnosti. V Živom zošite žiaci skúmajú a tvoria vo svete obrázkov, textov, tabuliek, myšlienkových máp a ďalších zaujímavých oblastí, ktoré rozvíjajú ich informatické myslenie a digitálne zručnosti. Prostredie tiež podporuje spoluprácu, učenie sa, rozvíjajú logické myslenie, tvorivosť a medzipredmetové poznávanie.

Vedie: Andrej Blaho

Interaktívne prostredie na podporu výučby programovacieho konštruktu cyklus

2. stupeň ZŠ programovanie workshop pri PC

Na workshope si vyskúšame prácu v interaktívnom prostredí Kôš Šoko na podporu výučby programovacieho konštruktu cyklu. V prostredí budeme ovládať postavičku koša Šoka v štvorcovej sieti. Postupne budeme prechádzať jednotlivými úrovňami softvéru, ktoré sa líšia zložitosťou a rôznorodosťou úloh. Riešením úloh sa budeme učiť a precvičovať si rozpoznávanie vzorov, používať konštrukciu cyklu na riešenie algoritmických problémov. Budeme pracovať v priamom aj plánovacom režime.

Vedú: Andrea Hrušecká a Daniela Bezáková

Grafové a stromové štruktúry na 2. stupni ZŠ

2. stupeň ZŠ unplugged aktivity krátky príspevok

Prezentácia pracovných listov a metodických materiálov na výučbu témy Štruktúry na konci 2. stupňa ZŠ (prezentácia výstupov z diplomovej práce). Materiály sú zamerané na prácu s grafovými štruktúrami a rozhodovacími stromami.

Prednáša: Martin Bazger

S dronmi na vyučovaní

2. stupeň ZŠ drony workshop pri PC

Na praktickom workshope si ukážeme, že aj prostredníctvom dronov sa môžeme so žiakmi naučiť programovať a ukázať cestu zapojenia nových technológií do vyučovacieho procesu

Prednáša: Jakub Krcho

Code Jumper - Detský jazyk na programovanie melódií a zvukových príbehov

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ programovanie workshop

Vyskúšame si programovanie melódií, riekaniek a zvukových príbehov pomocou fyzického (hmatového) programovacieho jazyka Code Jumper (https://codejumper.com/). Program sa vytvára fyzickým spájaním programovacích modulov. Jazyk bol primárne vytvorený pre deti so zrakovým postihnutím, ale zaujme všetky deti, ktoré získavajú prvé skúsenosti s programovaním a chcú vyskúšať niečo nové.

Vedie: Ľudmila Jašková

Robotika a umenie. Ako na to?

robotika krátky príspevok

V našom príspevku vám odprezentujeme ukážky zaujímavých medzipredmetových projektov, ktoré môžete robiť na hodinách informatiky. Ide o kreatívne, umelecké nazeranie na projekty. Predstavíme metodiku, pomocou ktorej si sami môžete vytvárať takéto projekty, ktoré kombinujú učivo rôznych predmetov a robotiku, pričom sa zamerivajú na rozvoj informatického myslenia (programovanie, algoritmizácia a pod).

Prednášajú: Karolína Miková a Zuzana Kubincová

Hodnotenie v edukačnej robotike

2. stupeň ZŠ robotika krátky príspevok

Edukačná robotika si roky hľadá miesto vo vyučovacom procese a snažíme sa ju v čo najväčšej možnej miere implementovať. Cieľom týchto snáh je rozvíjať zručnosti žiakov v oblasti informatiky a ďalších kompetencií, ako je manipulácia, komunikácia, spolupráca, kritické myslenie, či riešenie problémov. Aby sa v čo najväčšej miere využil edukačný potenciál týchto robotických stavebníc a robotov, je potrebné, aby vyučujúci stanovil vhodné špecifické vzdelávacie ciele hodiny, ktoré bude chcieť so svojimi žiakmi dosiahnuť. Ale ako môžeme (my učitelia) zistiť, či všetky nami vytvorené ciele žiaci dosiahli? Mieru naplnenia týchto cieľov môžeme sledovať napríklad pomocou hodnotenia. Tým, že je edukačná robotika relatívne mladou súčasťou vyučovacieho procesu, sú vytvorené metódy hodnotenia dostatočné aj pre edukačnú robotiku? V rámci tohto krátkeho príspevku by som rád poskytol pohľad na dizertačný výskum v rámci môjho štúdia.

Prednáša: Jakub Krcho

Ako zapojiť žiakov do Olympiády v informatike

súťaže krátky príspevok

Olympiáda v informatike je jedna z najstarších informatických súťaží na Slovensku. Formát súťaže však môže mnohých žiakov odradiť. Ako učitelia im však viete pomôcť, jemne ich postrčiť smerom k riešeniu. V tomto príspevku by som vám rád predstavil súťaž OI, ako sa dá do nej žiakov zapojiť a takisto ako im pomôcť pri riešení. Pozrieme sa spoločne tiež na zadania aktuálne zverejneného domáceho kola.

Prednáša: Michal Anderle

Nové učebnice informatiky

učebnice krátky príspevok

Aktuálne prebieha preklad švajčiarskych učebníc infomatiky do slovenčiny. Učebnice vznikali pod vedením profesora Juraja Hromkoviča, Slováka, ktorý žije a pôsobí v Švajčiarsku. V tomto príspevku predstavíme ich filozofiu, ciele a priblížime obsah, ktorý od nich môžu učitelia očakávať.

Prednáša: Michal Winczer

abstrakty ďalších príspevkov postupne zverejňujeme...