Archív 2021

základné informácie a info k workshopom

FMFI

Napriek tomu, že je podujatie v online forme, snažili sme sa spolu s našimi prednášajúcimi ponúknuť vám čo najviac praktických aktivít, ktoré ste si mohli aj vyskúšať. Okrem pracovníkov našej katedry sa s webinármi predstavili aj naši aboslventi a spolupracovníci z praxe.


Čo čakalo účastníkov v roku 2021?

Materiály pre vyučovanie informatiky z projektu IT Akadémia

pozvaná prednáška

V príspevku budú uvedené východiská pre tvorbu učebných a metodických materiálov pre vyučovanie informatiky na ZŠ a SŠ a prezentované ukážky inovatívnych metodík vybraných tém školskej informatiky a ukážky metodických materiálov pre vybrané nové informatické predmety pre SŠ.

Prednáša: Ľubomír Šnajder

O programovaní v školách

panelová diskusia

Mali by sa všetci žiaci učiť programovať? Kedy s povinným programovaním začať a kedy skončiť? Ako učiť programovanie? Ako motivovať žiakov? Kde všade programovanie využijú? Na tieto otázky a mnohé iné odpovedia naši hostia Zlatica Lišková zo Základnej školy Ľudovíta Štúra v Modre, Mária Spišáková z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, Ondrej Székely z Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave a Ivan Kalaš z Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK.

Moderuje: Lucia Budinská

Známe aj nové úlohy súťaže iBobor

iBobor

Na webinári predstavíme nové úlohy, ktoré sú inšpirované súťažou iBobor. Zadania sme zmodifikovali tak, aby obsahovali otvorené otázky, ktoré inšpirujú žiakov nielen k jednoduchej odpovedi na položenú otázku, ale k tomu, aby sa danej téme mali dôvod venovať viac. Takto pripravené úlohy môže učiteľ využiť napr. pri projektovom vyučovaní. Ukážeme tiež nové úlohy súťaže pripravené v google formulároch. Odkazy na formuláre môže učiteľ priamo poslať svojim žiakom a vytvoriť pre nich v ľubovoľnej časti školského roka svoje vlastné školské kolo súťaže iBobor.

Vedie: Monika Tomcsányiová

Potenciál dostupných robotických stavebníc

1. stupeň ZŠ robotika

V našom príspevku chceme predstaviť rôzne dostupné robotické stvebnice (mTiny, Botley, Lego Wedo a LEGO Prime Spike, Thymio, MicroBit a Ozobot Evo a Bit), ktoré sa zdajú byť vhodnou možnosť pre vyučovanie informatiky na ZŠ, prípadne MŠ. Zameriame sa témy ako konštrukcia modelov, spôsoby ovládania, interaktivita (teda ppráca so senzormi), a hlavne programovacie koncepty. Na záver predstavíme naše odporúčania pre zaradanie do ročníkov a samzorejme dúfame, že budeme odpovedať na Vaše otázky v rámci diskusie.

Vedú: Karolína Miková a Barbora Stenová

Kreatívne programovanie hudby - Sonic Pi

programovanie

Predstavte si svet, kde sa hudbe na základnej škole učí tak, že ju priamo robíte, lebo ovládate univerzálny hudobný nástroj, ktorý vám to umožní. Tóny, zvuky, stupnice a akordy nie sú nudné bezvýznamné cvičenia, ale základné prvky vašej hudobnej skladačky.

Vedie: Fero Király

3D modelovanie a iné online aktivitky

2. stupeň ZŠ digitálne technológie online výučba

V príspevku by som rada zdieľala skúsenosti z vyučovania 3D modelovania na hodinách informatiky počas online vzdelávania. Okrem toho tiež ukážem niekoľko iných aktivít, ktoré sme na našej škole zrealizovali v online prostredí, pomocou ktorých sme sa snažili prepojiť viacero predmetov a do bežného online rozvrhu priniesť trochu zmeny.

Vedie: Natália Kováčová

Programujeme so žiakmi robota Karla

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ programovanie

Karel je programovací jazyk pre deti, prvýkrát vyvinutý v roku 1981. Deti v ňom programujú správanie sa robota Karla v štvorcovej sieti, kde sa pohybuje a môže ukladať rôzne objekty. Verzií a programov existuje mnoho, no paradoxne v súčasnosti sa na Slovensku veľmi nepoužíva práve kvôli absencii vhodnej verzie. A tak som si vytvoril vlastnú, fungujúcu v prehliadači, o ktorú sa chcem podeliť aj s ostatnými. Program pre Karla sa tu tvorí písaním príkazov, nie blokmi ako poznáme z prostredia Scratch. Preto je napríklad možné pokračovanie, keď už na Scratch sú deti "priveľké". Podstatná je ale metodika a cvičenia, ktoré si vytváram tiež. Na webinári sa o ne podelím tak, aby si ich každý účastník hneď mohol skúšať online.

Vedie: Jaroslav Výbošťok

Certifikáty alebo Prečo zelený zámok nie je všetko a kedy červený zámok neindikuje útočníka

IT bezpečnosť prednáška

Šifrovať komunikáciu medzi počítačmi a servermi je nevyhnutné pre zabezpečenie dôvery prenosu dát. Certifikáty tvoria významnú časť SSL/TLS (bezpečnostných protokolov). Napriek tomu, že veľa používateľov webových prehliadačov nemá tušenia o technických podrobnostiach šifrovanej komunikácie, certifikáty sú kľúčová a laikom najľahšie pochopiteľná časť SSL/TLS, ktorú je potrebné poznať a rozumieť jej pri každodennom navštevovaní webových stránok. Workshop má za cieľ edukovať učiteľov v oblasti certifikátov, aby mohli tieto znalosti preniesť na študentov. Odpovie na otázky ako: Prečo potrebujeme certifikáty? Čo obsahujú a čo si v nich všímať? Čo sú a načo potrebujeme certifikačné autority? Za akých okolností zelený zámok neznamená, že vás nikto nesleduje a kedy červený zámok ešte nemusí byť nebezpečný?

Vedie: Tomáš Kubla

Programovanie pre žiakov s poruchami zraku

programovanie

Predstavíme programovacie prostredia priateľské pre žiakov so zrakovým postihnutím. Bude to fyzický programovací jazyk CodeJumper a textový programovací minijazyk Alan, ktoré umožňujú programovať melódie, riekanky a ozvučené príbehy. Učiteľov žiakov končiacich ročníkov ZŠ určite zaujme jazyk Coshi umožňujúci programovanie pohybu ozvučeného robota na obrazovke počítača.

Vedie: Ľudmila Jašková

Polovodičová revolúcia

prednáška

Digitálne technológie sa v minulosti realizovali rôznymi spôsobmi: mechanicky, elektromechanicky aj čisto elektricky, ale až polovodiče spôsobili technologický skok vďaka, ktorému môžeme masovo používať súčasne IKT vrátane počítačov. Všimneme si dôležité míľniky na tejto ceste. Cieľom je skôr rozšíriť vaše vedomosti o tom čo je za týmito technológiami, než priniesť hotovú tému, ktorú môžete instantne použiť na hodine.

Vedie: Michal Winczer

Programovanie Agenta v Minecrat Education Edition

2. stupeň ZŠ programovanie

Účastníci workshopu budú programovať virtuálneho robota, tzv. Agenta v projekte Minecraft Education Edition. Zoznámia sa tak so základmi programovania v tomto prostredí a môžu tiež získať inšpiráciu na podobné využitie Minecraftu vo svojich vyučovacích hodinách.

Vedie: Mária Čujdíková

Ako vytvoriť obrázky na geometrické zadanie

grafika

Jemný úvod do Inkscape, Geogebry a prípadne iných softvérov, pomocou ktorých sa dajú vytvoriť obrázky na geometriu.

Vedie: Anino Belan

Robotika s Emou

1. stupeň ZŠ programovanie robotika

Ako súčasť projektu Informatika s Emilom sme s kolegyňou A. Hrušeckou vyvinuli vzdelávací obsah pre robotiku na 1. stupni. Za vývinovo primeranú formu pre túto vekovú skupinu považujeme programovateľnú hračku Blue-Bot, spolu s jej programovateľným panelom. Nový vzdelávací obsah pozostáva z 20 gradovaných skupín aktivít určených pre 1. až 4. ročník, prezentovaných formou pracovného zošita. Našou prioritou je aktivitami na súbore špeciálnych podložiek maximálne využiť potenciál týchto programovateľných hračiek pre rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa, s presahmi do rozvoja matematického myslenia a iných oblastí. Formou spolupráce v malých skupinách žiakov pracujeme s rôznymi reprezentáciami polohy a otočenia robota na podložke, a tiež rôznymi reprezentáciami programu pre robota na cestu po podložke.

Vedie: Ivan Kalaš