O workshopoch (archív)

základné informácie a info k workshopom v roku 2019

Pic 01

Workshopy pre Vás pripravujú pracovníci, doktorandi, absolventi a spolupracovníci Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Katedry informatiky a Katedry aplikovanej informatiky na FMFI UK. Finálny program spolu s prihlasovaním sa na workshopy bude bol zverejnený 20. mája. pri registrácii Vás však poprosíme o vyjadrenie predbežného záujmu o workshopy, aby sme ich vedeli vhodne zadeliť do blokov, keďže v jednom čase budú prebiehať viaceré workshopy.

Označenia ZŠ a SŠ označujú cieľové skupiny, ktorým sa workshopy (respektíve na nich prezentované materiály) venujú. Slúžia však len ako pomôcka, prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek workshop, ktorý vás zaujíma.

Materiály k workshopom

Abstrakty

Pokročilejšia práca v prostredí Scratch

pri PC Scratch

Počas workshopu budeme prezentovať úlohy súťaže Scratch Cup z roku 2019. Účastníci si budú môcť spolu s lektorom vyskúšať riešenie týchto úloh, pričom ukážeme viacero rôznych prístupov k riešeniu a budeme tiež analyzovať najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťali súťažiaci v tohtoročnej súťaži.... Spolu s účastníkmi sa pokúsime nájsť dôvody, prečo u žiakov dochádza práve k takýmto chybám a v rámci diskusie budeme uvažovať o tom, aké úlohy by mali žiaci riešiť na hodinách programovania, aby sa v budúcnosti takýchto chýb nedopúšťali.
Určené najmä učiteľom, ktorí majú záujem o pokročilejšiu prácu so Scratchom a/alebo pripravujú svojich žiakov na Scratch Cup.
Viac

Vedie: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Edukačná robotika s LEGO WeDo 2.0

Lego WeDo 1. stupeň

Na workshope sa budeme zameriavať na aplikáciu edukačnej robotiky do bežného vyučovania. Budeme rozoberať overené organizačne formy a postupy práce so žiakmi pri zavádzaní robotických stavebníc do vyučovania informatiky. Účastníci budú pracovať so stavebnicou LEGO WeDo..., vyskúšajú si párovanie stavebnice s tabletom, stavbu modelu a základné príkazy na jeho ovládanie. Účastníci dostanú prístup k overeným aktivitám. Viac

Vedú: Mgr. Karolína Mayerová, PhD. a PaedDr. Michaela Veselovská, PhD.

Informatika bez počítača

bez PC

Niekedy sa stane, že na informatike nemáte prístup k počítačom, máte spojené skupiny, alebo jednoducho len neviete, ako využiť počítače pri niektorých témach. Na workshope si ukážeme, ako sa zábavne a bez počítača dajú učiť témy z iŠVP ako napríklad kódovanie, šifrovanie a grafy.... Pozrieme sa aj na rôzne úlohy zo súťaže iBobor, ktoré sa môžu v upravenej podobe použiť na hodinách. Aktivity budú mierené hlavne na nižšie ročníky druhého stupňa, ale s úpravami ich vedia účastníci využiť aj v nižších resp. vyšších ročníkoch. Viac

Vedie: Mgr. Lucia Budinská

Algoritmy bez počítača

bez PC

Na workshope si stručne predstavíme jeden z pohľadov na algoritmické myslenie a jeho rozvoj. Následne si spolu vyskúšame sériu súvisiacich aktivít pre žiakov ako ukážku toho, že na rozvoj algoritmického myslenia nie je vôbec nutné sedieť za počítačom.... Na záver si spolu zhodnotíme, ako nám to išlo, a uvedieme zopár zdrojov, z ktorých sa dajú podobné aktivity čerpať. Viac

Vedie: RNDr. Michal Forišek, PhD.

Základy programovania v jazyku Python

pri PC Python

Na workshope uvedieme ukážku kurzu programovania (vhodného pre nižšie ročníky SŠ) v jazyku Python, ktorý je vedený modernými didaktickými prístupmi pre vyučovanie programovania. Žiaci v tomto kurze samostatne objavujú základy programovania v textovom zápise programov ...riešením pripravenej gradovanej postupnosti zadaní, pritom sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce znalosti.
Bude prebiehať v počítačovej miestnosti, môžnosť práce aj na vlastnom notebooku.
Viac

Vedú: RNDr. Andrej Blaho, PhD. a doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Využitie príkladov súťaže PRASK vo vyučovaní

bez PC PRASK

Nebolo by skvelé, keby žiaci sami od seba vymysleli komplikovaný algoritmus? Keby pochopili, že predtým ako sformulujú postup v programovacom jazyku, musia tak spraviť v slovenčine? A že riešenie problému je častokrát iba postupne sa budujúcou skladačkou? ...Súťaže ako olympiáda v informatike alebo korešpondenčný seminár z programovania sa dlhé roky snažia viesť úzku skupinu talentovaných žiakov práve k týmto zisteniam. Ich postupy a úlohy sa však, po príslušnej úprave, dajú preniesť aj do školských lavíc.
Na workshope si predstavíme algoritmickú súťaž pre základoškolákov PRASK a jej teoretické úlohy, ktoré obsahujú na seba nadväzujúce návodné úlohy, ktoré žiakov postupne vedú k výslednému riešeniu. Priblížime si jednu konkrétnu úlohu a porozprávame sa o tom, ako ju využiť vo výučbe na strednej škole. A na záver si ukážeme archív, v ktorom je možné nájsť ďalšie podobné gradované úlohy spolu so vzorovými riešeniami a ďalšími materiálmi.
Viac

Vedie: Mgr. Michal Anderle

Čo mám robiť v Exceli, aby to žiakov bavilo?

ZŠ/SŠ pri PC Excel

Na workshope si ukážeme dva projekty, na ktorých je možné postaviť niekoľko vyučovacích hodín v Exceli pre žiakov ZŠ aj SŠ. Oba projekty stavajú žiakov do rolí výskumníkov, sú odskúšané a žiakov bavili. Pracovať budeme v prostredí Google Tabuliek, využijeme výhody zdieľaných tabuliek.... Ukážeme si dva projekty – prvý určený pre mladších žiakov, v ktorom budú robiť štatistiku cukríkov Skittles. Dá sa na ňom ukázať návrh tabuliek, formátovanie, základné funkcie a grafy. Zisťujeme, ktorá farba cukríkov je v balíčkoch najrozšírenejšia. V druhom projekte, vhodnom pre stredné školy žiaci vytvoria Google Dotazník s výskumnými otázkami na nimi zvolenú tému (doprava, zdravie, životný štýl, ...), pošlú ho známym a výsledky spracujú v tabuľke. Ide o automatické prepojenie Google Tabuliek a Google Dotazníkov. Vlastnému výskumu predchádza ukážka spracovania výsledkov, kde sa používajú pokročilejšie funkcie. Bonusom workshopu je písomka, po ktorej žiaci odchádzali z triedy s úsmevom. Viac

Vedie: Emil Zvarík

Učíme s hardvérom: Aktivity s BBC Micro:bitom

ZŠ/SŠ pri PC Micro:Bit

Na workshope si predstavíme edukačnú dosku BBC micro:bit, ktorú navrhli vo Veľkej Británií a vďaka jej jednoduchosti a špecifickému dizajnu je veľmi obľúbená v školách v zahraničí. Na workshope si predstavíme programovacie prostredia pre toto zariadenie a niekoľko príkladov praktických zadaní pre žiakov ZŠ aj SŠ.... Vyskúšame si prácu v online prostredí, v ktorom vieme programovať micro:bit bez nutnosti inštalácie softvéru na počítači a následne prejdeme do prostredia “Mu”, ktoré je využiteľné nie len pre micro:bit, ale aj ako alternatíva k IDLE. Na workshope začneme jednoduchšími úlohami, ktoré využívajú len vbudované senzory zariadenia a následne prejdeme k pripájaniu externých súčiastok, vďaka ktorým je možné vytvárať väčšie projekty s presahmi do iných predmetov, ako napríklad fyzika, biológia alebo výtvarná výchova. Príkladmi takýchto projektov môže byť automatizovaný kvetináč, vlastná meteostanica či domáci bezpečnostný alarm. Workshop je zameraný na hardvérovú funkcionalitu zariadenia a nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti programovania v spomenutých prostrediach a ani práce s micro:bitom. Viac

Vedú: PaedDr. Eva Klimeková, PhD. a Marek Mansell

Informatické súťaže s rôznym zameraním

ZŠ/SŠ diskusia súťaže

Na workshope/diskusii uvedieme prehľad informatických súťaží s rôznym zameraním (od robotiky, cez dizajn až po algoritmy), ktoré môžu byť vhodné nielen pre žiakov so záujmom o informatiku, ale úlohy z nich sa dajú využiť aj na vyučovaní alebo na krúžkoch.... Spolu s účastníkmi si vymeníme skúseností s rôznymi súťažami, ukážeme si príklady zadaní a budeme diskutovať, či ich vieme použiť v školskom prostredí. Viac

Vedie: RNDr. Michal Winczer, PhD.

Webové nástroje a aktívne učenie sa

ZŠ/SŠ motivácia web

Okrem získavania vedomostí by škola mala svojim žiakom zabezpečiť aj rozvoj rozličných kompetencií a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa v živote. Patria sem aj interpersonálne kompetencie a zručnosti, ako sú komunikačné zručnosti..., schopnosť spolupracovať v skupine, schopnosť podávať konštruktívnu kritiku, a pod., k rozvoju ktorých môžu prispieť napr. techniky aktívneho učenia sa. Na workshope si ukážeme využitie niektorých webových nástrojov na podporu rozvoja kolaboratívnych schopností žiakov, predstavíme si techniky vzájomného hodnotenia žiakov, ako aj motivačné techniky, ako je napr. zapojenie gamifikácie – všetko v rámci vyučovania informatiky. Viac

Vedie: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Tvorba malých edukačných aplikácií

ZŠ/SŠ pri PC JavaScript

Workshop je zameraný na oboznámenie sa s JavaScriptovou knižnicou SPRITES, ktorá vznikla na našej katedre. Knižnicu SPRITES sme navrhli primárne pre uľahčenie tvorby interaktívnych úloh súťaže iBobor, resp. podobne zameraných malých edukačných aplikácií.... Vďaka tejto knižnici by vývoj podobných aplikácií mal byť dostupný aj programátorom, ktorí nemajú veľké skúsenosti s webovým programovaním pomocou jazyka JavaScript. Knižnica umožňuje tieto typy činností s objektmi: a) Ťahanie a umiestňovanie objektov do niekoľkých cieľových pozícií, resp. na jednu pozíciu. b) Vymieňanie objektov. c) Zmena obrázka (fázy) objektu. d) Označovanie objektov. Knižnica bola navrhnutá a vytvorená tak, aby sa dala využiť na vývoj aplikácií, ktoré sa budú dať spúšťať nielen na počítačoch, ale aj na dotykových zariadeniach (tablet, smartfón).
Pozn. základné znalosti jazyka JavaScript sú vítané, ale nie sú podmienkou.
Viac

Vedú: PaedDr. Daniela Bezáková, PhD. a PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.

Informačná bezpečnosť odpredu-odzadu

ZŠ/SŠ IT bezpečnosť

To, že sa v súčasnosti nachádzame v období informačnej revolúcie, nikto nespochybňuje. Táto revolúcia však otvorila Pandorinu skrinku plnú kyber nástrah, ktorým sa snažíme vyvarovať. Aby sa naša edukácia na hodinách informatiky neskončila iba pri vetách ako “Dávajme si pozor na malware!”... a “Pozor, na facebooku sa môže niekto vydávať za tvojho kamaráta a chcieť od teba nepekné veci!”, bolo by vhodné poznať bezpečnosť lepšie. Všetci vieme, že táto téma je dôležitá. Čo to však je? Čomu všetkému sa venuje? Čo by sme o nej mali vedieť? Na workshope nahliadneme do problematiky informačnej bezpečnosti ako celku. Učastníci si rozšíria svoje obzory a dostanú inšpiráciu k príprave na vyučovacie hodiny. Viac

Vedie: Mgr. Tomáš Kubla